FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (2024)

FuseLogic

650 volgers

 • Deze bijdrage melden

Case study: FuseLogic heeft, samen met Intergamma, binnen budget in recordtijd een perfect werkende Okta-omgeving neergezet. "De Okta-implementatie bij Intergamma zorgt voor blije gezichten. " Lees de volledige case: https://hubs.ly/Q0281-WH0 #Okta #snelheid

Case study Intergamma fuselogic.nl

9

Interessant Commentaar

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Als IAM-expert met meer dan 15 jaar ervaring is FuseLogic uiteraard op Heliview IAM 2024 aanwezig. Onze consultants kunnen u alles vertellen over Identity Management en Identity Governance at the speed of business. Meer info en aanmelden via onze website: https://hubs.ly/Q02vv-_B0 #IAM #CIAM #IGA

  • FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (6)

  7

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  On April 24, 2024 FuseLogic organized an informative event on Identity Governance at the speed of business. Location: the offices of our partner AWS in Amsterdam. That location was well chosen, since we recently activated this partnership and could announce the first Okta/FuseLogic transaction for one or our clients was processed through the AWS marketplace. Read more: https://hubs.ly/Q02vv_B-0 #IGA #AWS #Okta

  Looking back: Identity Governance-event at AWS fuselogic.nl
  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Maak kennis met Identity Governance at the speed of business. Met onze bewezen en best practice ‘Reasons for Access’-aanpak kunt u snel live gaan, dus bent u snel meer ‘in control’ en gaat de organisatie meewerken in plaats van tegenwerken. Meer informatie en aanmelden via onze website: https://hubs.ly/Q02sdRn10 #identity #governance #okta

  • FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (12)

  7

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Maak kennis met Identity Governance at the speed of business. Met onze bewezen en best practice ‘Reasons for Access’-aanpak kunt u snel live gaan, dus bent u snel meer ‘in control’ en gaat de organisatie meewerken in plaats van tegenwerken. Meer informatie en aanmelden via onze website: https://hubs.ly/Q02rtHR30 #identity #governance #okta

  • FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (15)

  6

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Een langdurige Identity Management-implementatie leidt tot verlies aan draagvlak binnen uw organisatie. Een pragmatische aanpak en automatisering van de identity lifecycle levert concrete resultaten binnen 30 dagen. Lees meer: https://hubs.ly/Q02pY7Rc0

  Vergroot in korte tijd het draagvlak voor Identity Management fuselogic.nl

  5

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Heeft u grip op - en inzicht in - wie toegang heeft tot welke applicaties en data? Onze Identity Governance-aanpak biedt volledig inzicht en control at the speed of business: u kunt binnen 30 dagen met de eerste applicaties live gaan. Lees verder: https://hubs.ly/Q02pY7Nm0

  Efficiënt inrichten en onderhouden van Identity Governance fuselogic.nl

  5

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Dynamische organisaties ervaren een spanningsveld tussen flexibiliteit en security. Wij helpen u ‘in control’ te blijven over de toegang tot applicaties en data, wat er ook gebeurt of verandert in uw organisatie. Lees verder: https://hubs.ly/Q02pY7dX0 #control #dynamiek #security

  Meer flexibiliteit in organisatiedynamiek zonder in te leveren op security fuselogic.nl

  4

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Live gaan met Identity Governance in 10-30 dagen in plaats van jaren: science fiction of realiteit? Kom op 24 april naar AWS in Amsterdam en kom meer te weten over Identity Governance at the speed of business, en de voordelen voor uw organisatie. https://hubs.ly/Q02pYc6r0 #iga #snel #gemakkelijk

  Knowledge session | Identity Governance at the speed of business fuselogic.nl

  13

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Case study: samen met Bitvavo pragmatisch en efficiënt naar de beste IAM-oplossing. "Binnen één maand waren we live en was de toegevoegde waarde van Okta zichtbaar voor al onze werknemers." Lees de volledige case: https://hubs.ly/Q02pY7kx0

  Case study Bitvavo fuselogic.nl

  20

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • FuseLogic

  650 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Traditional static Identity & Access Management models do not fit the need for speed and flexibility of modern, dynamic organisations. Join us on 5 April to learn how you can implement Identity Management at the speed of business with FuseLogic, Okta and AFAS. More information on our website: https://hubs.ly/Q02nl5CH0

  • FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (35)

  7

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (37)

FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (38)

650 volgers

Profiel weergeven

Volgen
FuseLogic op LinkedIn: Case study Intergamma (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 5996

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.